Servis za korisnike usluga

Kako zakupiti prodajni prostor na pijacama?

Prodajni prostori na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“ se izdaju u zakup na bazi Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, koje je Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ doneo krajem marta, a primenjuju se od 1. septembra 2018. godine.

Prodajni prostori na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“ izdaju se u zakup na određeno vreme postupkom javnog nadmetanja – licitacije, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda ili, u slučajevima posebno definisanim ovim aktima, neposrednom pogodbom.

Postupak javnog nadmetanja – licitacije ili prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda sprovodi  Komisija za davanje u zakup prodajnih prostora na pijacama, a izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Korisnici usluga (zakupci) koji imaju zaključene ugovore sa AD „Tržnica“ mogu da zatraže produženje ugovora o zakupu, zaključenog na određeno vreme, najranije tri, a najkasnije mesec dana pre isteka ugovora.

Linkovi za preuzimanje dokumenata:

Pravilnik o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama

Pravilnik o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom

Zahtev za produženje ugovora o zakupu prodajnog prostora

Korisnici usluga AD „Tržnica“ sve dodatne informacije mogu dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 časova kod referenata naplate u kancelariji-blagajni u trećoj hali Robne pijace „Mali Bajmok“ (kontakt telefon 024 562 288), odnosno na telefon informativne službe 024 555 377, svakog radnog dana od 8 do 12 časova, ili na mail trznica@subotickatrznica.rs.

Kako zakupiti parking prostor?

Korisnici usluga AD “Tržnica” mogu uzeti u zakup i parking prostor unutar Robne pijace “Mali Bajmok”. Po potpisivanju ugovora, odnosno uplati ugovorenog iznosa naknade, korisnik dobija godišnju propusnicu koja se na izlazu prikazuje zajedno sa saobraćajnom dozvolom vozila, a naplata je automatska.

 ID podaci AD “Tržnica”

Akcionarsko društvo “Tržnica“ Subotica,Matije Gupca 50

PIB: 100960198

Matični broj: 08236585

ŽIRO RAČUNI

265-3300310033104-26

325-950060002684040 Vojvođanska banka AD Novi Sad OTP Group