Donet Pravilnik za male proizvođače hrane životinjskog porekla

Krajem prošle godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je "Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla".

Pravilnik je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, a Uprava za veterinu je nedavno objavila i detaljana uptstva vezana za proceduru upisa u registar proizvođača malih količina primarnih proizvoda, odnosno izdavanje odobrenja za objekte malih subjekata za klanje i preradu hrane životinjskog porekla i nekoliko praktičnih i edukativnih vodiča sa HACCP stanadrima (analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke).

Proizvođač može biti "pravno lice ili preduzetnik koji drži ili uzgaja životinje, proizvodi, direktno prodaje ili isporučuje primarne proizvode u količinama propisanim u skladu sa pravilnikom", odnosno "fizičko lice koje proizvodi sirovo mleko i proizvode od sirovog mleka u domaćinstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo".

Prema pravilniku proizvođač, odnosno mali subjekt u poslovanju hranom, “odgovoran je za bezbednost i kvalitet hrane koju proizvodi i stavlja u promet na način da ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove higijene hrane u skladu sa zakonom i pravilnikom”.

Mali proizvođači mogu nedeljno proizvesti i ponuditi na prodaju do 200 litara mleka, 200 kilograma prerađevina od sirovog mleka, 500 jaja, 100 komada živine i 100 kilograma mesnih prerađevina.

Pravilnik je donet po ugledu na propise Evropske unije, sa ciljem da olakša proizvodnju u malim proizvodnim kapacitetima, odnosno smanji finansijska opterećenja i administrativne prepreke kroz odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata. Novim propisima malim proizvođačima je omogućeno da na legalan način proizvode i prodaju hranu životinjskog porekla na svom gazdinstvu, pijaci, dostavom na kućnu adresu kupca ili u maloprodajnim objektima.

Određene količine ovako proizvedene hrane se mogu plasirati na lokalnom tržištu, odnosno teritoriji opštine u kojoj je registrovano gazdinstvo i na teritoriji susednih opština.

Pravilnik lokalno tržište definiše "kao područje prodaje na opštini i susednim opštinama u odnosu na mesto gazdinstva na kojima subjekt u poslovanju hranom može da stavlja hranu u promet, osim za male subjekte u poslovanju hranom za preradu sirovog mleka i mesa, ne uključujući živinu i lagomorfe, za koje je područje prodaje teritorija Republike Srbije".

Kako bi podstaklo proizvodnju u poljoprivrednim gazdinstvima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je najavilo da će merama ruralnog razvoja za 2018. godinu, sa najmanje 50% vrednosti ulaganja, biti subvencionisana nabavka opreme za objekte malih proizvođača, a podsticaji su planirani i za adaptaciju ili izgradnju objekata.

Kompletan tekst pravilnika, kao i prateću dokumentaciju vezanu za standarde prijavu i upis proizvođača u centralni registar, možete pogledati na web portalu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu, na adresi http://www.vet.minpolj.gov.rs/.