Oglas o prodaji službenih vozila putem javnog nadmetanja

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj 29/2020 od  05.06.2020. generalni direktor Akcionarskog društva ''Tržnica'' Subotica objavljuje oglas o prodaji službenih vozila putem javnog nadmetanja. Oglas traje od 12.06.2020. do 23.06.2020. godine, kada će se i održati usmeno javno nadmetanje, sa  početkom u  13 časova u službenim prostorijama AD “Tržnica”, Subotica, ulica Matije Gupca broj 50.

Predmet prodaje su:

PUTNIČKO VOZILO, marke ZASTAVA, model: 10 188, boje 5B plava metalizirana, broj šasije ZFA18800000973555, broj motora 188A40003645842, snage motora u KW 44, zapremina motora 1242, pogonsko gorivo bezolovni benzin, broj mesta za sedenje 5,godina proizvodnje 2007, po početnoj ceni od 141.600,00 dinara.

PUTNIČKO VOZILO, marke RENAULT, model fluence expression1.5dci, broj šasije VF1LZBA0542348111, broj motora K9KF830R001232,boja vozila 7D siva metalizirana, snage motora KW 63, zapremina motora 1461, pogonsko gorivo Eurodizel, broj mesta za sedenje 5, broja vrata 5, godina proizvodnje 2010, po početmoj ceni od 259.600,00 dinara.

TERETNO VOZILO, marke FORD model TRANZIT, boja 5M PLAVA broj šasije WFOVXXTTFV4T89900, borj motora F3FA4T89900, zapremina motora 1998, nosivost 1019, snaga motora 63, pogonsko gorivo evro dizel, broj mesta za sedenje 6, godina proizvodnje 2005, po početnoj ceni od  224.000,00 dinara.

TERETNO VOZILO, marke PEUGEOT, model PARTNER 190C 1.6 HDI, boja OM BELA, broj šasije VF3GC9HWC96274699, broj motora PSA9HW10JB790116885, zapremina motora 1560, nosivost 800, snaga motora 55.2, pogonsko gorivo evro dizel, broj mesta za sedenje 2, godina proiz 2007,  po početmoj ceni od 200.600,00 dinara.

TERETNO VOZILO, marke MULTICAR, model M30 FUMO, boja 2M NARANZASTA, broj šasije WMU2M30435W000277, broj motora SOFIM81404384391411331322355, zapremina motora 2800, nosivost 1045, snaga motora 78, pogonsko gorivo  evrodizel, broj mesta za sedenje 2, godina proizvodnje 2005, po početmoj ceni od 1.829.000,00 dinara. Uz teretno vozilo marke MULTICAR predmet prodaje putem javnog namdmetanja je i pet priključaka, i to:

RAONIK ZA ČIŠĆENJE SNEGA, po početnoj ceni od 247.800,00 dinara;
ČISTILICA ULICA (nadogradnja), po početnoj ceni od 743.400,00 dinara;
HIDRAULIČNA FREZA ZA ODBACIVANJE SNEGA, po početnoj ceni od 613.600,00 dinara;
NOSEĆI POSIPAČ SOLI, po početnoj ceni od 613.000,00 dinara;
HIDRAULIČNA PLATFORMA ZA RAD NA VISINI, po početnoj ceni od 1.239.000,00 dinara.

 PUTNIČKO VOZILO, marke ŠKODA, model SUPER B 2.0 TDI, boja vozila 9M CRNA METALIZIRANA, broj šasije TMBAE63TXF9033820, broj motora CFFH44277, snaga motora 103, pogonsko gorivo EVRO DIZEL, broj mesta za sedenje 5, zapremina motora 1968, godina proizvodnje 2014, po početnoj ceni od 1.545.000,00 dinara.

Službena vozila koja su predmet prodaje dodeliće se najpovoljnijem ponuđaču. Najpovoljniji ponuđač je učesnik koji ponudi najveću kupoprodajnu cenu.

Porez na prenos vlasništva i troškove nastale u vezi kupoprodaje snosi kupac.

JAVNO NADMETANJE ĆE SE ODRŽATI  PREMA SLEDEĆIM PRAVILIMA

Usmeno javno nadmetanje je nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva ponuđača.

Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju vozila javi samo jedan ponuđač, predmetne stvari se mogu  prodati tom ponuđaču neposrednom pogodbom po početnoj vrednosti.

Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju pravna i fizička lica koja  popune Prijavu za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu, i Izjavu o gubitku prava na vraćanje depizita u postupku prodaje, (koje se mogu dobiti u AD Tržnici, na adresi Matije Gupca 50. Subotica), koja se dostave zaključno sa  22.06.2020. godine, do 14,00 časova.

Zainteresovana lica uz predhodnu najavu mogu izvršiti neposredni uvid vozila svakog radnog dana u vremenu od  11.00  - 14.00 časova, počev od dana objave oglasa pa sve do okončanja postupka.

Pravo nadmetanja imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit u visini 10% od utvrđene početne cene  za svako vozilo i priključke.

Uplata depozita vrši se na račun br. 330-2000095-30 Credit AgriCole Banka, svrha - za učešće na javnom nadmetanju. Dokaz o izvršenoj uplati, kao i broj računa (za pravna i fizička lica) na koji će se izvršiti povraćaj depozita, učesnici su dužni dostaviti komisiji najkasnije do 22.06.2020. godine.

Svi učesnici u javnom nadmetanju dužni su sa sobom poneti ličnu kartu, broj  tekućeg računa koji poseduju u bankama, dokaz o izvršenoj uplati, a predstavnici pravnih lica dokumentaciju potrebnu o pravnom licu (rešenje iz APR-a, identifikacioni podaci firme i ovlašćenje  za učešće na javnom nadmetanju).

Vozilo se prodaje po principu VIĐENO – KUPLjENO i neće se naknadno primati nikakva reklamacija koja se odnosi na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike vozila.

Na postupak i Odluku Komisije učesnik može podneti prigovor za konkretno vozilo na samom usmenom javnom nadmetanju. Komisija odmah razmatra prigovor i donosi konačnu Odluku.

Kupac je dužan da uplati celokupan iznos prodajne cene (umanjen za iznos uplaćenog depozita), na račun broj 330-2000095-30 Credit AgriCole Bank, u roku od 5 dana od dana ostvarene prodaje, nakon čega če se zaključiti ugovor o prodaji vozila i izvršiti primopredaja vozila.

Kupac koji ne plati prodajnu cenu u označenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a komisija zadržava pravo ali ne i obavezu da dodeli ugovor sledećem najpovoljnijem ponuđaču.

Ukoliko se na poziv za prodaju za određeno vozilo  ne prijavi nijedan zainteresovani ponuđač  komisija će izvršiti novo raspisivanje javnog poziva za prodaju, uzimajući u obzir da početna/procenjena vrednost predhodnog nadmetanja može biti umanjena maksimalno 20%.

Učesnicima javne prodaje koji nisu kupili vozilo, uplaćeni depozit se vraća u roku od 5 dana od dana zaključenja postupka javne prodaje. Povraćaj depozita pravnim i fizičkim licima vrši se na dostavljeni račun.

Ostali uslovi javnog nadmetanja biće objavljeni na internet stranici AD „Tržnica“ na adrsi  

http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20o%20prodaji%20sluzbenih%20vozila_AD%20Trznica%20Subotica.pdf

Sve  informacije mogu se dobiti putem telefona 024/555-377, 063/8680008 ili 063/561854