Odluka Nadzornog odbora AD „Tržnica“

Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ je danas doneo odluku o stavljanju van snage Cenovnika usluga AD „Tržnica“ (broj 16/19 donet 29.02.2019.godine)  za period od 1. do 30. aprila  2020.godine. Odluka je doneta na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“ br.29/2020), Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Sl. Glasnik RS“, br. 31/2020), Naredbe Gradskog štaba lokalne samouprave grada Subotice od 21.03.2020.godine, i na osnovu člana 82. Statuta, A.D. ‘’Tržnica’’ Subotica.

Stavljanje van snage Cenovnika usluga AD „Tržnica podrazumeva:

- Zastoj u izmirivanju obaveza prema A.D. „Tržnici“ na osnovu ugovora o zakupu za mesec april 2020.godine;
- Pravo na zastoj imaju svi zakupci -korisnici usluga-  bez obzira na tip ugovora koji imaju sklopljen sa A.D.“Tržnicom“;
- Zakupcima koji su svoje buduće obaveze za mesec april 2020. izmirili, avansna uplata će im se evidentirati kao pretplata za neki budući period, a ugovor im se faktički produžava za mesec dana;
- Ugovori koji ističu u aprilu 2020. biće produženi za period trajanja zastoja, a nakon tog perioda Zakupac nastavlja sa postupkom produženja ugovora u skladu sa Pravilnikom o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama od 23.03.2018.godine i Cenovnikom usluga AD „Tržnica“ broj 16/19 od 29.02.2019. godine.
- Ako Zakupac nakon objavljivanja ponude o zastoju nastavi da uredno izmiruje obaveze, te uplate biće evidentirane kao pretplata za period nakon zastoja.
- Odluka se  primenjuje od 01.04.2020. godine do 30.04.2020. godine.

U obrazloženju odluke se kaže:  „Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“,  br. 29/2020), Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Sl. Glasnik RS“, br. 31/2020), Naredbe Gradskog štaba lokalne samouprave grada Subotica od 21.03.2020. godine, i ovom odlukom uređuju se mere i aktivnosti koje je Društvo dužno da primeni u uslovima pandemije izazvane COVID – 19, kao i zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza naših korisnika usluga, a sve u poslovne svrhe da bi ostvarili budući prihod  i zadržali postojeće zakupce.